Uvjeti i pravila korištenja


 

TEENLIFTING d.o.o iz Zagreba, Nečujamska br.3., OIB: 80188343863, TEENLIFTING CENTAR iz Zagreba, Nečujamska br.3 OIB:14350602570 i TEENLIFTING franšizoprimci – treće strane koje su potpisale ugovor o  TEENLIFTING franšizi (dalje u tekstu: TEENLIFTING®), pri prikupljanju i obradi osobnih podataka postupa u skladu s načelima zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane te cjelovitosti i povjerljivosti te s osobnim podacima ispitanika, postupa pažljivo te u skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) i važećim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, glede podataka koje prikuplja i obrađuje, a u svrhu poštovanja naših obveza glede zaštite osobnih podataka kao voditelja obrade.

 

Upoznat/a sam s činjenicom da ispunjavanjem obrazaca ”Kontaktirajte Nas”/ alt  “UPITA” i / ili „Postanite dio TEENLIFTING priče!” / alt  “UPITA ZA SURADNJU”  na web stranici TEENLIFTING®, izričito i dobrovoljno dajem svoju PRIVOLU, kojom potvrđujem da pristajem da TEENLIFTING® prikuplja, obrađuje i koristi sve moje osobne podatke navedene u obrascima ”Kontaktirajte Nas”/ alt  “UPITA” i / ili „Postanite dio TEENLIFTING priče!” / alt  “UPITA ZA SURADNJU” .

 

Potvrđujem da sam upoznat/a da će TEENIFTING®, gore navedene osobne podatke koristiti i obrađivati u svrhu dostave informacija o pružanju  usluga TEENLIFTING® elektrostimulacije mišića lica i tijela kao i drugih kozmetičkih usluga iz svoje djelatnosti.

 

Potpisom Privole “Želim primati TEENLIFTING® obavijesti” izjavljujem da pristajem da se moji osobni podaci navedeni u obrascima ”Kontaktirajte Nas”/ alt  “UPITA” i / ili „Postanite dio TEENLIFTING priče!” / alt  “UPITA ZA SURADNJU” pohrane u bazi podataka u svrhu kontaktiranja radi eventualnog slanja obavijesti o periodima povoljnih cijena, o otvorenjima TEENLIFTING® franšiznih centara u novim gradovima, kao i u svrhu marketinške aktivnosti.

 

TEENLIFTING® prikupljene podatke obrađuje i pohranjuje samo u razdoblju u kojem gore navedene privole nisu povučene.

 

Osobni podaci iz ove Privola neće se prosljeđivati trećim osobama te će se s njima postupati povjerljivo i u skladu s Uredbom i važećim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, a TEENLIFTING® poduzima odgovarajuće mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka te usklađenosti s važećim propisima o zaštiti podataka, kao što su Uredba i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. TEENLIFTING® savjesno štiti osobne podatke iz ovih Privola od gubitka, uništenja, zloupotrebe, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog otkrivanja. Sve osobe zaposlene u TEENLIFTING®-u obvezne su poštovati povjerljivost osobnih podatka iz ovih Privola i pridržavati se općih akata i odluka TEENLIFTING®-a koji uređuju pitanja zaštite podataka. Također, TEENLIFTING® koristi suvremene tehničke, informatičke i organizacijske mjere radi osiguranja sigurnosti osobnih podataka iz ovih Privola.

 

TEENLIFING® ne koristi automatiziranu obradu podataka.

 

Također, izričito potvrđujem da sam, prilikom davanja navedenih osobnih podataka, obaviješten/a o slijedećem te da sam razumio/la dane informacije:

 

(a)      voditelji obrade su TEENLIFTING d.o.o iz Zagreba, Nečujamska br.3., OIB: 80188343863 i TEENLIFTING CENTAR iz Zagreba, Nečujamska br.3 OIB:14350602570 a kontakt podaci voditelja obrade su: info@teenlifting.eu, TEENLIFTING d.o.o i TEENLIFTING CENTAR, Nečujamska br.3, 10000 Zagreb.

 

(b)      moja prava glede zaštite mojih osobnih podataka za koje dajem ove Privole su:

  • u bilo kojem trenutku mogu zahtijevati od TEENLIFTING®-a da trajno ili privremeno prestane koristiti moje sve ili dio osobnih podataka navedenih u ovim Privolama u sve ili dio svrha iz ovih Privola. Takav zahtjev može se poslati na e-adresu: privacy@eu ili pisanim putem na adresu TEENLIFTING d.o.o , Nečujamska br.3, 10000 Zagreb uz određeno navođenje koja se privola povlači. TEENLIFTING® će, po primitku izjave o povlačenju privole, primitak te izjave potvrditi na isti način na koji ju je primilo (e-mailom ili poštom), a osobni podaci obuhvaćeni izjavom o povlačenju privole se više neće obrađivati počevši od dana primitka povlačenja privole. Sve obrade osobnih podataka učinjene do tog dana ostaju pravno valjane.
  • imam pravo na pristup svojim osobnim podacima koji su prikupljeni temeljem ovih Privola, što znači pravo dobiti od TEENLIFTING® informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade osobnih podataka iz ove Privole te dobiti potvrdu obrađuju li se moji osobni podaci kao i dobiti kopiju mojih osobnih podataka ako to ne utječe negativno na prava drugih ispitanika
  • imam pravo na ispravak i dopunu netočnih osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem ovih Privola.
  • imam pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem ovih Privola
  • imam pravo na ograničenje obrade, dakle da se osobni podaci ne koriste ali da se čuvaju ako je sporna točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita ili tijekom rješavanja postupka po prigovoru
  • imam pravo na prenosivost podataka danih na temelju ove privole što znači pravo primiti osobne podatke od TEENLIFTING®-a da bi ih predao drugom voditelju obrade
  • imam pravo na prigovor na obradu podataka
  • imam pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju da TEENLIFTING® postupa suprotno Uredbi pri obradi osobnih podataka prikupljenih temeljem ove privole.

 

U konačnici, upoznat/a sam da sve svoje zahtjeve u vezi s navedenim pravima mogu uputiti u pisanom obliku na adresu TEENLIFTING d.o.o ili TEENLIFTING CENTAR, Nečujamska br.3, 10000 Zagreb ili putem e-maila na adresu privacy@teenlifting.eu.

 

Obaviješten/a sam da TEENLIFTING® može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.

 

Upoznat/a sam da TEENLIFTING® mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.